www.nukult.info

Stadgar

 

 

 

Stadgar

 

 Nu-kulturförening

 

Stiftade  2002-01-25

 

 

§ 1

 

Mål och inriktning

 

Föreningen skall arbeta för kulturaktiviteter, kulturutbyten och kulturmöten samt främja demokrati och medmänsklighet genom kulturidéutbyten.

 

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

 

Föreningen är ideell.

 

Hemort

Föreningen har sin hemort i Nyköping.

 

 

§ 2

 

Medlemskap

 

Medlem  intages  i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall  vara  åtföljd av inträdes avgift.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

 

Medlem  som inte har betalat års avgift under två år får  anses  ha begärt  utträde  ur föreningen.

 

Medlem ska  betala den årsavgift som årsstämman fast lagt.

 

 

§ 3

 

Verksamhet

 

-          Stödja och verka för festivaler och konserter.

-          Stödja och verka för dokumentation av konstnärlig verksamhet.

-          Ta initiativ till kurser.

-          Underlätta kontakten mellan Nu-kulturföreningsmedlemmar och andra föreningar och organisationer.

-          Ta initiativ till kulturidéutbyten som främjar demokrati och medmänsklighet.

-          Ta initiativ till föreläsningar , socialverksamhet mm

 

 

§ 4

 

Organisation

 

Högsta  beslutande organ är  årsstämman  där  styrelsen utses.

 

 

§ 5

 

Årsstämma

 

vid årsmötet förekommer minst följande ärenden

-         verksamhetsberättelse

-         revisionens rättelse

-         fastställande av resultat och  balansräkning.

-         Styrelsens ansvarsfrihet

-         val av styrelse

 

Val av revisor och revisorsuppleant

Val  av valberedning

Budget för nästa  verksamhetsår

 

Fastställande av verksamhetsplan

 

Årstämman skall hållas senast två månader efter budgetårets slut.

 

Kallelse till årsstämman till ställs medlemmarna senast 1 månad före stämman.

Motioner till årsstämman  skall vara styrelsen till handa senast två veckor före stämman.

 

 

§ 6

 

Styrelsens sammansättning

 

Styrelsen består av minst 6 och högst 10 personer.

Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamoter är närvarande.

Ledamöter väljs för 2 år

Kassören är firmatecknare för föreningen.

 

 

§ 7

 

Föreningens upphörande

 

Beslut om föreningens upphörande tas på två varandra följande årsmöten.

Inventarier och ekonomiska tillgångar skall tillfalla Röda korset.